Impost sobre els pisos buits

Llei 14/2015 del 21 de juliol, de l'Impost sobre Habitatges Buits
Decret 183/2016, de 16 de febrer, de Reglament de l'Impost sobre Habitatges Buits
Llei 14/2016 de 23 de desembre.

L'impost sobre els habitatges buits és un nou tribut propi de la Generalitat de Catalunya, que està vigent des del 2015, i que grava la desocupació permanent d'un habitatge durant més de dos anys sense causa justificada.

En són subjectes passius de l'impost, a títol de contribuents, les persones jurídiques propietàries d'habitatges buits. És a dir, no s'aplica les persones físiques propietàries d'habitatges buits.

 euro 870757 1920

S'acredita que un habitatge està ocupat si el seu propietari disposa d'un títol, com el d'arrendament o qualsevol altre d'anàleg, que habilita l'ocupació, i es justifica documentalment per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

Únicament s'aplica als habitatges situats en municipis d'alta demanda: entre ells Barcelona, Sitges, i Vilanova i la Geltrú, tant per 2015 com per 2016, i Sant Pere de Ribes únicament el 2016.

Resten exempts de l'impost els habitatges següents:

a) Els habitatges protegits amb qualificació oficial vigent, si llur desocupació implica l'aplicació dels mecanismes sancionadors regulats per la Llei 18/2007.
c) Els habitatges posats a disposició de programes socials d'habitatge, convinguts amb les administracions públiques, per a destinar-los a programes de lloguer social d'habitatge.
d) Els habitatges destinats a usos regulats per la legislació turística o a altres activitats econòmiques no residencials. En el cas d'ús turístic cal que tinguin llicència.
Es permet que els habitatges estiguin desocupats sense generar Impost en els següents casos (entre altres):
a) Habitatges objecte d'un litigi judicial pendent de resolució pel que fa a la seva propietat.
b) Habitatges que s'hagin de rehabilitar (amb uns determinats requisits)

c) Habitatges ocupats il·legalment

La data de declaració per a l'esmentat exercici 2016 conclou el pròxim 20 de març de 2017. Es presenta a través del model 510, i la quota tributària es calcula en funció de la superfície de l'habitatge desocupat.

La base imposable de l'impost la constitueix el nombre de metres quadrats útils del total dels habitatges desocupats i sobre els mateixos s'aplica un preu per metre quadrat. Fins a 5.000 metres quadrats el preu és de 10 €. Així per exemple una societat amb un habitatge desocupat durant més de dos anys, situat a Sitges, de 100 metres quadrats hauria de pagar anualment 1.000 €, per aquest Impost.

Com sempre, des del nostre departament Fiscal quedem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment sobre aquest impost.

Febrer del 2017

Obligació legal del registre de la jornada de treball

El 19 de febrer del 2016, l'Audiència Nacional, en la seva sentència 25/2016, va declarar:

“L’obligació de l’empresa d’establir un sistema de registre de la jornada diària efectiva que realitza la plantilla, que permeti comprovar l’adequat compliment dels horaris pactats, tant en el conveni sectorial com en els pactes d’empresa que siguin d’aplicació”.

El motiu d'incidir de nou en aquest tema respecte de l'obligació legal del registre de la jornada de treball, és que han arribat al nostre coneixement nombroses actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social comprovant el seu compliment.

Per això us recordem aquesta obligació de registre de la jornada que s'ha de complir diàriament. A aquests efectes, es pot utilitzar qualsevol modalitat (control horari de targetes, telemàtic, informàtic o manual) tenint en compte, a més, les següents consideracions:

    L'hora d'entrada i sortida del treballador ha d'estar registrada cada dia
    És recomanable que en els casos de jornades fraccionades o partides, el registre diari es faci a cada entrada o sortida de la jornada
    És criteri de l'Administració, que aquesta obligació també inclou els treballadors que per raó del seu servei el prestin fora del centre de treball.
    En finalitzar el mes, l'empresa està obligada a lliurar a cada treballador amb la nòmina salarial un resum mensual de la jornada, en el qual figuraran tant el nombre de les hores ordinàries treballades com en el seu cas, les extraordinàries. Si a l'empresa existeix comitè d'empresa o delegats de personal també és obligatori entregar-los una còpia.

Repercussions en l'incompliment d'aquesta normativa

    Pot suposar una infracció administrativa amb imposició d'una multa entre 626 a 6250 euros
    En el supòsit que l'empleat tingui un contracte a temps parcial, es presumeix que aquest contracte sigui a jornada completa amb les conseqüències salarials i de cotització a la Seguretat Social que això comporta, a no ser que l'empresa pugui demostrar el contrari.

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema us podeu dirigir al nostre servei d'assessoria laboral.

Sitges, febrer del 2017

Carències en el lloguer per obres

 

Recentment la Direcció General de Tributs ha emès sengles consultes vinculants V0164-16 i V0165-16 que interpreten com han de tributar a efectes d'IVA dels arrendaments de locals de negoci quan arrendador i arrendatari estableixen un període de carència en el pagament de les rendes del contracte d'arrendament, perquè han pactat la realització d'unes obres de millora i adequació al local.

En síntesi, estableix la Direcció General de Tributs que establir un període de carència quan l'expectativa per part de l'arrendador és rebre unes obres d'adequació i millora al local que ha arrendat, tenen la consideració de contraprestació onerosa en espècie.

En aquest tipus de contraprestacions, s'estableix que la meritació de l'impost passarà igualment encara que no es faci cap pagament per part de l'arrendatari en concepte de Renda, sent la base imposable la contraprestació en espècie esperada, que s'anirà meritant en els termes que estipuli el contracte d'arrendament (normalment mensualment), i que a falta de determinar exactament l'import, aquest serà el de les rendes del lloguer que s'hagin pactat en el contracte d'arrendament extrapolada al període de carència.

Finalment i pel que fa a l'IRPF, l'arrendatari, com que no està obligat a efectuar el pagament de les Rendes durant el període de carència, excepte l'IVA que li repercuteixi l'arrendador, no estarà obligat a efectuar Retencions i pagaments a compte.

Per a qualsevol aclariment, no dubtin a acudir a les nostres oficines.

Abril 2016

 

Fracàs dels desnonaments exprès

Els desnonaments exprès no funcionen.

Després de fer quatre anys des de l'entrada en vigor dels desnonaments exprès, està comprovat que els procediments  tarden igual que abans, entre cinc i vuit mesos de durada, segons aquesta notícia publicada a El País:

Aquest procès porta com a conseqüència que el propietari no pugui recuperar l'habitatge i el que és pitjor, que no cobri res de res.

Per evitar aquesta desagradable situació i que els propietaris no es quedin sense cobrar les seves rendes, us oferim l'ASSEGURANÇA DE LLOGUER, un producte del tot necessari avui en dia.

Aquesta assegurança us cobrirà els impagats, les despeses d'advocats i procuradors i fins i tot possibles desperfectes que hagi ocasionat el llogater.

Si voleu més informació, no dubteu en contactar-nos!

 

 

 

VARIACIÓ EN LES RETENCIONS D'ARRENDAMENTS PEL 2016

VARIACIÓ EN LES RETENCIONS D'ARRENDAMENTS PEL 2016

D'acord amb les modificacions dels tipus de retenció aprovats a la darrera reforma fiscal, i la seva modificació del passat juliol, us recordem que a partir del proper 1 de gener de 2016, el tipus de retenció aplicable als Arrendaments o sotsarrendaments de béns urbans és del 19%.

Desembre 2015

Ajornament o fraccionament de deutes amb Hisenda

Ajornament o fraccionament de deutes amb Hisenda
 

El 20 d’octubre de 2015 es va publicar l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d'octubre, per la qual s'eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament a 30.000 euros

Subcategorías

Página 1 de 3